17 Mayıs 2013 Cuma

Örnek Mahkeme Kararları

http://yetishukuk.com/mahkeme.php
Mahkeme karar örnekleri , Avukatlık ücreti , Boşanma , Bilgi edinme hakkı , Bankacılık İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklar , Boşanma ve çocukla kişisel ilişki kurulması , Boşanma ve karşılıklı sadakat , Cekin bankaya ibrazı , Istihkak davası,davanın konusuz kalması , Kıdem,ihbar tazminatı , aracılık sözleşme , Cinsel İstismar , denetimli serbestlik , Ihtiyati Tedbir , Iletişimin Tespiti , Kadastro işlemleri , Ceza Yargılaması , Süpheden Sanık Yararlanır , Işe iade,iş akdinin haklı feshi , Kasten adam öldürme,haksız tahrik , Basit Cinsel istismar , Hileli boşanma,ödenen maaşın iadesi , Terör örgütü kurmak ve örgüte dahil olmak , Hırsızlık suçu , Yargılama Giderleri , Idarenin kusuru,manevi tazminat , Iddianamenin iadesi , Iflas ertelemenin uzatılması , Iftira , Iş kazası maddi ve manevi tazminat , Iş kazası sonucu ölüm,tazminat , Bono ve unsurları , Boşanma ve Tedbir Nafakası , Cinsel Taciz , Denetimli serbestlik tedbiri , Taşınmaz ve taşınır eşyelara el koyma , Evlilik birliğinin sarsılması , Evlilikte kadının soyadı , Gaiplik Kararı , Gaiplik Kararının Kaldırılması , Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı , Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk , Tecavüz Suçu , Hapis Cezası , Icra İflas Harcı , Kasten Yaralama , Davanın ve Cezanın Düşmesi , Ihtiyati Tedbirin Şartları , Iletişimin Tespit Edilmesi,Dinlenmesi,Kayda Alınması , Iştirak Nafakası , Icra Takibine Yapılan İtirazın İptali , Nitelikli Hırsızlık , Kaçak Elektrik Kullanma Suçu , Taşkın Yapılar , ITİRAZIN İPTALİ , Kenevir Ekme Uyuşturucu Bulundurma , Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipte Borca İtiraz , Kıymetli Evrakta İmza Şartı , Kamulaştırma , Kat İrtifakı , Taşınmaz Yönetimi ve Yönetici Atanması , Kiracının Taşınmazı Tahliye Etmesi , Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar , Kredi Kartı ile Alışveriş , KOOPERATİF GENEL KURULU , Komşuluk Hakkını Kullanma Biçimi , Evlilik Birliğinin Yönetimi , Kötüniyet Tazminatı , Tasarrufun İptali Davası , Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipte Borca İtiraz , Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Karara Yapılan İtirazın Reddi , Mirasçılık ve Mirasın Geçmesinde Uygulanacak Hükümler , Elatmanın Önlenmesi Davası , KİRALANANIN SÜRE BİTİMİ NEDENİ İLE TAHLİYESİ , ACENTA,İŞE İADE DAVASI , ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ , DEVLETE AİT YERİN TAHLİYESİ , ESER SÖZLEŞMESİ,GİZLİ AYIP , GİDER AVANSI , TEMYİZ HARCI,ADİL YARGILAMA , İŞTİRAK NAFAKASI , NAFAKADAN VAZGEÇME , KAMERA GÖRÜNTÜSÜ,HIRSIZLIK , KAMU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI , SİGORTA İLİŞKİSİ,RİZİKO , SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME , SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU , ŞİRKET YETKİLİSİNİN ŞİRKET BORÇLARINI ÖDEMEMESİ , SÜRE BİTİMİ NEDENİ İLE TAHLİYE , TASARRUFUN İPTALİ , YAZILI DELİL BAŞLANGICI , CEZAİ ŞART , ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU , ALKOLLÜ TRAFİK KAZASI , AVUKATLIK ÜCRETİ , BİLGİ EDİNME HAKKI , SAHTECİLİK , BOŞANMA , DERDESTLİK İTİRAZI , DOLANDIRICILIK , ECRİMİSİL , EMEKLİ MAAŞININ HACZİ , GÜMRÜK VERGİSİNE İTİRAZ , HUKUKİ YARAR,MÜDAHALENİN MENİ , İDARENİN KUSURU,MANEVİ TAZMİNAT , İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ , İFLASIN ERTELENMESİ , MANEVİ TAZMİNAT,İFTİRA SUÇU , İMAR KİRLİLİĞİ,ETKİN PİŞMANLIK , İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK , İNANÇLI İŞLEM,TAPU İPTALİ , İPOTEĞİN KALDIRILMASI , İRSALİYE BULUNDURMAMA , İŞE İADE DAVASI , İŞ KAZASI , KIDEM TAZMİNATI , İTİRAZIN İPTALİ , KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA , İRTİFAK HAKKI BEDELİ , KASTEN ADAM YARALAMA , MAL AYRILIĞI REJİMİ , İCRADA KATMA DEĞER VERGİSİ , KDV İTİRAZI , SÜRE BİTİMİ İLE TAHLİYE , KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ , KONTÖR DOLANDIRICILIĞI , KOOPERATİFE KAYYIM TAYİNİ , KREDİ KARTI AİDATI , MURİS MUVAZAASI , MUVAZAADA ZAMANAŞIMI , ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ BORCU , OTOMOTİV SATIŞ KAMPANYASI , ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ , ÖRTÜLÜ REKLAM , ÖZEL HASTANE REKLAMI , YANILTICI REKLAM , RÜŞVET,İRTİKAP , TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ , KEŞİDECİNİN SORUMLULUĞU , TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI , KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI , SAVCILIK SORUŞTURMASI , GÖREV YOLLUĞU ÖDENMESİ , ŞİRKETE KAYYUM ATANMASI , TAHLİYE,KEFİLİN SORUMLULUĞU , TAPU KAYDININ İPTALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU , TASARRUFUN İPTALİ , VERGİ BORCUNDA ZAMANAŞIMI , YEDDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL SUÇU , MURİS MUVAZAASI , MURİS MUVAZAASI , TAHLİYE,DAVANIN KONUSUZ KALMASI , TEMERRÜD NEDENİ İLE MUNZAM ZARAR , DEVLET ORMANLARI VE ORMAN KADASTROSU , ARİYET SÖZLEŞMESİ , BANKANIN VE NOTERİN SORUMLULUĞU , MERA,KADASTRO TESPİTİ , GEÇİCİ İŞÇİ , TAPUDA İSİM TASHİHİ , ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ , GEÇİT HAKKI , İHTİYATİ HACİZ,TASARRUFUN İPTALİ , FESİH BİLDİRİMİ , HUZUR HAKKI , KAT İRTİFAKININ KURULMASI , HAKSIZ MAL EDİNME , MÜŞTEKİ İLETİŞİMİNİN TESPİTİ , CİNSEL İSTİSMAR , DOLANDIRICILIK , TENFİZ , TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR , OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI , GİDER AVANSI , ANAYASA MAHKEMESİ KARARI , TANIK DİNLEME ZORUNLULUĞU , TANIĞIN AKRABA OLMASI , KREDİ KARTI ÜCRETİ , TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA , TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA , HAKSIZ TUTUKLAMADA TAZMİNAT , HAKSIZ İHTAR NEDENİ İLE TAZMİNAT , ZİYNET VE EV EŞYASININ İADESİ , TRAFİK KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT , BİRİKMİŞ NAFAKA BORCU , VEKALETSİZ DAVA AÇMA , EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ , HAYAT SİGORTASI , ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ , KEFİLİN SORUMLULUĞU , ANAYASAL TEMEL HAKLAR , KÖYLERDE YAPILACAK TEBLİGAT , ANAYASA MAHKEMESİ KARARI , ALACAĞIN DEVRİ , BORCUN İFA YERİ , HAKSIZ TAHRİK , SATICININ KUSURU , BANKA İHRACAT KREDİSİ , ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI , GİDER AVANSI , ESER SÖZLEŞMESİ , İŞ GÜVENLİĞİ , İŞ AKDİNİN FESHİ , YARDIM NAFAKASI , TAŞINMAZ KAZANIMI , SÜRELİ KEFALET , ŞANTAJ SUÇU , TASARRUFUN İPTALİ , TAŞIMA İŞLERİ , TEMERRÜT FAİZİ , AVUKATIN DOSYA İNCELEMESİ , İŞÇİNİN ÜCRETİ , AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI , AYIPLI MAL , SAHTE FATURA , MANEVİ TAZMİNAT , TAKİBİN TEMİNATSIZ DURMASI , MALDAKİ AYIP , MANEVİ TAZMİNAT , KOOPERATİF ALACAKLARI , TEBLİGAT , MENFİ TESPİT DAVASI , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , ÇEK İÇİN İHTİYATİ TEDBİR , BANKAYA KEFALET , İSPAT YÜKÜ , ESTETİK AMALİYAT , TAZMİNAT VE İBRANAME , İSTİHKAK İDDİASI , ALKOLÜN TRAFİK KAZASINA ETKİSİ , GEÇİCİ ACİZ VESİKASI , İSPAT YÜKÜ , BAZ İSTASYONLARI , AĞAÇLARLA MÜDAHALENİN MENİ , SATIŞ VAADİ , KEŞİF , MERA,TAPU İPTALİ , ÖDEME YASAĞI ALINMIŞ ÇEK , MAAŞ HESABININ HACZİ , VEKALETEN ALINAN PARA , MANEVİ TAZMİNAT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder